Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ein Gofalwyr Maeth - Astudiaeth Achos 4


Summary (optional)
Mae Karen a Richard wedi bod yn maethu ers 3 blynedd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac ar hyn o bryd yn darparu lleoliad hirdymor i grŵp o ddau frawd a chwaer a lleoliad tymor byr ar gyfer plentyn bach. Yma maent yn rhannu eu profiad o faethu brodyr a chwiorydd...
start content

“Mae maethu yn heriol, yn wobrwyol, rhyfeddol ond mae’n waith caled hefyd".  Rydych yn clywed 'storïau hunllefus’ o bobl yn labelu maethu yn negyddol, ond mae llawer o’r elfennau negyddol hyn yn cael eu cyhoeddi drwy'r cyfryngau ayyb. Ar ddiwedd y dydd mae plant yn blant.

“Roeddem wedi ystyried maethu am nifer o flynyddoedd cyn mynd ymlaen, roedd nifer o bethau yn mynd trwy ein meddyliau megis: A fyddai’n mynd gyda’n ffordd o fyw ni? A fyddwn i’n gallu gweithio neu beidio? Ydym ni’n barod i faethu? Ar y pryd roeddwn yn canolbwyntio ar fy ngyrfa fel Metron gyda'r GIG, ac roedd Rich yn gweithio'n llawn amser hefyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ni amlygodd y cyfle.

 “Fodd bynnag, newidiodd hyn i gyd pan roeddwn mewn damwain car difrifol tra roeddwn yn gweithio, ac yn dilyn fy adferiad, mi wnaeth hyn wneud i mi ail-asesu beth i wneud mewn bywyd a dyma pryd mi wnaethom weithredu ar hyn ac ymchwilio ymhellach i mewn i faethu.

“Roedd ein taith asesu yn fanwl iawn a chymerodd gryn amser i’w gwblhau, rhoddodd sylfaen wych i ni i ofal maeth.  Yn ystod ein hyfforddiant Sgiliau Maethu, cawsom gyfle i gyfarfod â gofalwyr maeth profiadol a threulio amser yn siarad â nhw.

Pan gawsom ein cymeradwyo i ddechrau roedd yn beth eithaf nerfus, roeddem yn bryderus a ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Dechreuasom drwy ddarparu lleoliadau seibiant (byddem yn argymell hyn i bob gofalwyr maeth newydd) gan ei fod yn gam cyntaf gwych i faethu.   Hefyd anfonwyd dogfen Cip ar Hanes y plentyn/ plant cyn iddynt gyrraedd a oedd yn ein helpu i ddeall am fywyd y plentyn a'n gwneud i ni baratoi yn well ar gyfer eu harhosiad.

 “Rydym dal yn gweld rhai o’r plant y gwnaethom ddarparu cyfnodau seibiant iddynt, ac mae'n braf clywed sut hwyl maent yn ei gael a'u gweld yn tyfu, nid ydych byth yn anghofio am y plant yr ydych wedi gofalu amdanynt, mae'n beth cadarnhaol pan fyddwch yn edrych yn ôl a gweld y daith y maent wedi'i wneud a sut maent wedi datblygu.

“Mae hyfforddiant yn hanfodol ac yn barhaus gan ei fod yn rhoi sylfaen gwybodaeth i chi ddarparu'r gofal mae’r plentyn ei angen.  Mae gwahanol fathau o hyfforddiant (ystafell ddosbarth neu ar-lein) y gallwch gael mynediad atynt ar ba sgiliau yr ydych yn teimlo yr ydych angen eu datblygu. Mae Conwy yn gefnogol iawn gyda hyn, rydym wedi cael mynediad at hyfforddiant ar-lein sydd yn wych i ni fel y gellir ei wneud o amgylch ein ffordd o fyw. Rwyf wedi cwblhau nifer o gyrsiau fel hyn yn ddiweddar ac rwyf wedi dysgu llawer ohonynt.

“Rydym wedi cael grŵp o ddau frawd a chwaer gyda ni ers dros ddwy flynedd bellach, a’r cynllun hirdymor yw iddynt aros yn ein gofal tan y maent yn oedolion. Drwy gydol y broses asesu, nid oeddem yn credu y byddem eisiau darparu lleoliad hir dymor i blentyn gan ei fod yn anodd dychmygu eich hun yn darparu hyn, ond bellach ni fyddem yn gallu dychmygu peidio â gwneud hyn.

"We have now had the sibling group of two who have been with us for over two years and the long term plan is for them to remain in our care into adulthood. Throughout the assessment process we didn’t think we would want to provide a long term placement for a child as it is hard to imagine yourself providing this but now we couldn’t imagine not doing so.

“Yn ddiweddar cawsom ein cymeradwyo ar gyfer lleoliad arall ac ar hyn o bryd rydym yn derbyn plant hyd at dair oed, gan mai’r grŵp oedran hwn yw’r un mwyaf addas ar gyfer ein lleoliad brodyr a chwiorydd hir dymor.

“Mae’r plant eisiau bod yr un fath â phlant eraill a pheidio â chael eu labelu.  Drwy edrych yn ôl, gallwn weld eu bod wedi datblygu – maent wedi gwneud ffrindiau, datblygu perthynas gyda’u teuluoedd eu hunain, ymuno â grwpiau a chlybiau lleol, ac yn ymfalchïo nhw eu hunain a’u hymddangosiad.  Mae pethau yn mynd yn dda ac mae’r plant yn rhan bwysig o’n teulu yn symud ymlaen.

"Nid yw maethu yn hawdd ond fe fyddwch yn iawn, mae angen ymrwymo i’r plentyn a gweithio drwy bethau gyda’ch gilydd, does dim yn digwydd dros nos. Rydych eisiau helpu i arwain y plant yn y cyfeiriad cywir a’u galluogi iddynt ddysgu sgiliau newydd a fydd yn eu helpu i ddod yn annibynnol.

“Mae maethu wedi newid ein bywyd – er gwell! Mae bod yn Ofalwr Maeth y peth mwyaf gwobrwyol yr ydym wedi ei wneud erioed, yn arbennig pan fyddwch yn gweld y newidiadau ym mywyd y plentyn. Nid yw’n hawdd, fodd bynnag, gyda chefnogaeth eich teulu, ffrindiau, gofalwyr maeth eraill, gweithwyr cymdeithasol ac eraill, mae cymorth ar gael bob amser.”

end content