Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Beth yw maethu?


Summary (optional)
Mae maethu yn ffordd y mae plant a phobl ifanc yn cael gofal tra bod eu teulu eu hunain yn methu gwneud hynny. Gan weithio i Gonwy fel Gofalwr Maeth, byddwch yn darparu amgylchedd teuluol diogel a chadarn lle mae’r plentyn neu’r person ifanc yn cael ei feithrin ac yn datblygu.
start content

Gall y plentyn neu berson ifanc fod gyda chi naill ai am gyfnod byr o amser neu fwy, yn dibynnu ar anghenion y plentyn unigol. Ym mhob achos, byddwn yn gweithio i aduno plentyn gyda’i deulu yn y lle cyntaf. Lle nad yw hyn yn bosibl, bydd cynllun sefydlogrwydd ar gyfer y plentyn yn angenrheidiol i ddarparu sefydlogrwydd naill ai mewn gofal maeth, wrth fyw gydag aelodau o’r teulu, wrth fabwysiadu neu mewn achos oedolion ifanc, drwy eu cefnogi i symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Yng Nghonwy mae gennym amrywiaeth o blant sy’n derbyn gofal, o fabanod i oedolion ifanc sydd angen cael eu maethu ac ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Gofalwyr Maeth o bob rhan o’r sir i ddiwallu anghenion ein plant sy’n derbyn gofal.

Sut mae maethu’n wahanol i fabwysiadu?

Pan fo plentyn yn cael ei fabwysiadu, mae hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol y plentyn yn cael eu caffael yn barhaol gan y rhieni mabwysiadol. Gyda maethu, mae’r plentyn neu’r person ifanc sy’n cael ei faethu’n parhau i fod yn gyfrifoldeb cyfreithiol yr awdurdod lleol a’u rhieni

Yn naturiol, bydd llawer o blant yn dymuno cadw cysylltiadau cryf â’u teuluoedd gwaed ac mae cyswllt rheolaidd wrth iddynt fod mewn gofal maeth yn cael ei annog lle bo hynny’n briodol. Yn aml, bydd rhieni yn parhau i fod yn rhan o benderfyniadau pwysig ynghylch lles neu addysg eu plentyn. Fodd bynnag, mae gofalwyr maeth yn chwarae rhan allweddol ym mywyd plentyn gyda phenderfyniadau dyddiol allweddol yn cael eu dirprwyo yn briodol iddyn nhw.

Mae plant angen rhywle diogel i aros gyda phobl a fydd yn sicrhau eu bod yn hapus, yn iach ac yn cael gofal da. Beth maent ei angen yw gofalwyr maeth sy’n barod i roi amser, cymorth, sefydlogrwydd ac i fynd gam ymhellach iddynt. Bydd gofalwyr maeth Conwy yn eu galluogi i aros yn eu cymuned leol, cynnal perthnasau gyda’u teulu, ffrindiau a hobïau, datblygu yn yr ysgol, a theimlo’n rhan o’r gymuned y maent yn byw ynddi.

Mae gofalwyr maeth yn cyflawni rôl hynod o bwysig, heriol ond sydd hefyd yn rhoi llawer o foddhad. Efallai y byddant yn helpu brodyr a chwiorydd i aros gyda’i gilydd, neu blant ag anableddau i gael seibiant bach neu gefnogi plant i ddelio â sefyllfaoedd anodd. Drwy roi profiadau cadarnhaol y gallai’r plant fod wedi colli’r cyfle i’w cael, mae gofalwyr maeth hefyd yn helpu plant I fagu hyder a datblygu sgiliau a fydd o fudd iddynt yn y dyfodol.

Rydym yn galw ar bob un ohonoch fel unigolion i wneud pethau anhygoel i blant a phobl ifanc sydd eich angen chi yn eu bywydau. Gall eich cefnogaeth eu helpu i gyrraedd eu potensial, waeth bynnag pa mor fawr neu fach, a all fod, ac sydd yn, weithred anhunanol i’w dathlu.

Pam fod plant yn dod i mewn i ofal?

Mae llawer o resymau pam mae plant a phobl ifanc yn dod i mewn i ofal, gan gynnwys teuluoedd yn chwalu, salwch neu esgeulustod. Bydd llawer wedi bod mewn sefyllfaoedd lle mae eu lles wedi dod o dan fygythiad a bydd pob un wedi profi gwahanu a cholled oddi wrth eu teulu biolegol.

Bydd profiadau o golled a gwahanu bron yn anochel wedi cael effaith ar eu datblygiad ac ymddygiad emosiynol. O ganlyniad gall plant fynegi ymddygiad y gellid ei ystyried fel heriol neu anodd. Efallai y bydd rhai wedi dod yn fewnblyg, rhai yn swnllyd a rheolus, tra gall eraill fod yn ymdopi ag emosiynau negyddol a ddaethpwyd o’u hanes personol yn y gorffennol. Yn aml, bydd yn anodd iddynt i adeiladu perthynas o ymddiriedaeth ac rydym yn galw ar unigolion o bob cefndir gwahanol o fywyd sy’n gallu cwrdd â’r heriau hyn gyda chefnogaeth Conwy.

end content