Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut rydym yn comisiynu gwasanaethau


Summary (optional)
Sut i gymryd rhan wrth gynllunio a darparu gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy.
start content

Comisiynu ym maes gofal cymdeithasol

Fel rhan o raglen drawsnewid Gofal Cymdeithasol, cafodd tîm comisiynu ei sefydlu i gefnogi’r adran. Y nod yw datblygu comisiynu’n seiliedig ar ganlyniadau sy'n rhoi unigolion wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein Dull

Mae ein dull o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn canolbwyntio ar unigolion o fewn eu cymunedau a’u teuluoedd. Mae'n pwysleisio cyfrifoldeb a rheolaeth gan y dinesydd gyda gwasanaethau sy’n hwyluso ac yn  cefnogi’r rôl honno - y dinesydd hunan-ofalgar sy’n cael cefnogaeth briodol pan fo angen. Yn ganolog i weledigaeth ein gwasanaeth y mae rôl yr unigolyn fel yr arbenigwr, yn cymryd cyfrifoldeb am gynllunio cefnogaeth a gofal yn y dyfodol, ac yn ganolog i'r elfennau hyn. Bydd gwasanaethau’n canolbwyntio ar ddatblygu a chynnal annibyniaeth unigolion trwy gefnogi datblygiad rhwydweithiau cymunedol cryf a gwasanaethau sy'n cefnogi pobl yn eu cartrefi. 

Mae’r tîm comisiynu ar hyn o bryd yn gweithio ar y cyd ag awdurdodau lleol eraill Gogledd Cymru a chydweithwyr iechyd ar Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru a gymeradwywyd ac a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’r wybodaeth hon yn cyfarwyddo strategaeth gomisiynu Gofal Cymdeithasol Conwy a chynlluniau comisiynu ar gyfer pob gwasanaeth.

Dweud eich Dweud

Mae eich adborth yn ein helpu i gynllunio’r gefnogaeth a ddarparwn a'r gwasanaethau a brynwn. Gwneud cwyn, canmoliaeth neu sylw am y gwasanaethau rydych wedi’u cael.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gc.comysiynu@conwy.gov.uk.

Tîm Comisiynu Gofal Cymdeithasol
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Gwybodaeth i ddarparwyr gwasanaethau

  • Er mwyn helpu i gynllunio eich busnes, gweler y Datganiad am Sefyllfa’r Farchnad isod sy'n cynnwys tueddiadau'r dyfodol a’n cynlluniau i ddatblygu gwasanaethau. Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael ar y tudalennau Ymchwil / Ystadegau ar ein gwefan, neu gallwch gysylltu â ni.
  • Ewch i GwerthwchiGymru am gyfleoedd i dendro
  • Ewch i wefan CGGC neu gweler isod am gyfleoedd cyllid grant.
  • Ewch i’n cyfarfodydd rheolaidd ymgysylltu darparwyr a’r sector gwirfoddol.
  • I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni timcontractau@conwy.gov.uk.

 

Ymgysylltu â’r Trydydd Sector a’r Sector Annibynnol

Rydym yn awyddus i adeiladu partneriaethau cryf gyda darparwyr o'r sector annibynnol a'r trydydd sector yr ydym ar hyn o bryd yn eu comisiynu i ddarparu gwasanaethau, yn ogystal â’r darparwyr hynny y gallwn eu comisiynu yn y dyfodol.

Os hoffech wybod mwy am y gwaith, cysylltwch â:


Dogfennau perthnasol

end content