Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Effaith Camdriniaeth ac Esgeulustod ar Blant a Phobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
4 Hydref 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9:30am - 2:30pm
Ystafell Hyfforddiant Tan Lan, Bron y Nant, Ffordd Dinerth, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Barbara Lyons Gwasanaethau Targed Cymorth i   Deuluoedd ac Ymyrraeth, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon 

Grŵp Targed Gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ymyrraeth i deuluoedd, staff preswyl  

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Mae tystiolaeth yn dangos os yw rhieni’n ymgolli eu hunain mewn problemau sy’n arwain at eithrio tasgau, perthnasoedd neu faterion eraill, mae'n debygol na fyddant ar gael ddigon i gyflawni'r dasg o fagu eu plant neu byddant yn methu â diwallu anghenion eu plant. Bydd y cwrs undydd hwn yn archwilio'r effeithiau andwyol y bydd hyn yn ei gael ar blant.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:

  • Deall ffactorau risg i rieni megis problemau alcohol neu gyffuriau, cam-drin domestig, tlodi, salwch meddwl, trawma a thai gwael, a sut y mae’r rhain yn dylanwadu ar ei gilydd ac yn peryglu gallu’r rhieni i fagu eu plant, ystyried y profiad hwn o safbwynt y plentyn, archwilio ym mha ffyrdd yr effeithir ar y plant, cael gwell dealltwriaeth o rai mathau o ymddygiad a welir mewn plant sy'n cael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu sydd wedi profi trawma.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content