Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Atal Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: I godi ymwybyddiaeth ynglŷn â chamfanteisio’n rhywiol ar blant, cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut y gall camfanteisio’n rhywiol ar blant ddigwydd, beth yw'r risg i blant a phobl ifanc a pha gamau y gellir eu cymryd.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Diffinio beth a olygir gan gamfanteisio’n rhywiol ar blant
  • Deall y risg o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant
  • Adnabod dangosyddion risg ac unigolion sy'n agored i niwed
  • Archwilio’r broses o sut mae camdriniaeth yn digwydd
  • Datblygu cynllun diogelwch teulu a cheisio cymorth a rhoi gwybod am achosion

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content