Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu Grŵp B: Gloywi


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

 • Hyfforddwr:  Tîm Dysgu a Datblygu'r Gweithlu Conwy
 • Gwasanaethau targed:  Busnes a Thrawsnewid, Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Y Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth
 • Grŵp targed:  Ni ddylai mynychwyr fod wedi mynychu sesiwn Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan o fewn y 3 blynedd ddiwethaf

Sesiynau wyneb yn wyneb

 • Dyddiadau:  12 Awst 2024,  2 Medi 2024,  26 Tachwedd 2024,  14 Ionawr 2025,  24 Mawrth 2025
 • Amser:  9:30am tan 12:30pm (9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru)
 • Lleoliad:  Coed Pella, Bae Colwyn

Sesiynau ar-lein

 • Dyddiadau:  22 Mai 2024
 • Amser:  9:30am tan 12:30pm (9:15am cyrraedd ar gyfer cofrestru)

Nodau ac amcanion y cwrs

Byddwch eisoes wedi cwblhau dysgu Grŵp A. 

Ar ddiwedd gweithgaredd dysgu byddwch yn:

 • gwybod am y ddeddfwriaeth a pholisïau perthnasol, codau ymddygiad ac arferion proffesiynol sy’n adlewyrchu eich rôl o ran diogelu
 • gallu disgrifio sut i weithio mewn modd sy’n diogelu pobl rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod
 • gwybod sut i fod yn chwilfrydig pan fyddwch yn dod ar draws camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu’n ei amau, neu os bydd rhywun yn dweud wrthych eu bod yn cael eu cam-drin
 • gallu egluro’r ffactorau, sefyllfaoedd a gweithredoedd a all arwain neu gyfrannu at gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
 • gwybod sut, pryd ac i bwy y dylid adrodd am wahanol fathau o gamdriniaeth, niwed ac esgeulustod

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content