Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 30/06/22

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 30/06/22


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 30/06/22

Coronafeirws Covid-19

Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru 
O ddydd Gwener 1 Gorffennaf 2022, bydd un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.  Mae hyn yn disodli’r gwasanaethau a ddarparwyd o’r blaen gan bob un o chwe chyngor Gogledd Cymru. 
Mae llinell peiriant ateb Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru ar agor i’r cyhoedd a chaiff ei monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.  Y rhif ffôn yw 01352 703800. 
Cliciwch yma i archebu prawf os oes gennych symptomau COVID-19 neu ffoniwch 119 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/coronafeirws


Llywodraeth Cymru (24/06/22): Cymru yn ymestyn profion COVID-19 drwy gydol mis Gorffennaf | LLYW.CYMRU 
Llywodraeth Cymru (24/06/22): Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau pontio’r cynllun Profi Olrhain Diogelu (24 Mehefin 2022) | LLYW.CYMRU 
Llywodraeth Cymru canllawiau coronafeirws: Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU 


Brechlynnau 
Llywodraeth Cymru: Brechiadau atgyfnerthu COVID-19 | LLYW.CYMRU 
Llywodraeth Cymru (19/05/22): Datganiad Ysgrifenedig: Cyngor dros dro y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) am raglen frechu Covid-19 yr hydref 2022 (19 Mai 2022) | LLYW.CYMRU 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwybodaeth Brechlyn COVID-19  
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth am frechlyn COVID-19   
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â'r brechlyn Covid-19  

Cael prawf coronafeirws (COVID-19) 
Bydd profion llif unffordd ar gael i'r cyhoedd sy'n dangos symptomau o’r coronafeirws (tymheredd uchel, peswch cyson sy’n newydd, newid yn eu synnwyr o arogl neu flas neu eu colli yn llwyr) tan 31 Gorffennaf 2022. Cymru yn ymestyn profion COVID-19 drwy gydol mis Gorffennaf | LLYW.CYMRU 
Mwy o wybodaeth yn Cael prawf coronafeirws (COVID-19) | LLYW.CYMRU 

Hynanynysu
Canllawiau Hynanynysu: Hunanynysu | LLYW.CYMRU 
Olrhain cysylltiadau - os ydych chi wedi cael prawf positif: Olrhain cysylltiadau: os ydych chi wedi cael prawf positif | LLYW.CYMRU  
Olrhain cysylltiadau - os cewch eich enwi fel cyswllt agos: Olrhain cysylltiadau: os cewch eich enwi fel cyswllt agos | LLYW.CYMRU 

Profi Olrhain Diogelu 
Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi os ydych wedi profi'n bositif am y coronaferiws neu os cadarnhawyd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd â’r coronafeirws.   Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ar gael i’ch cefnogi drwy’r broses, yn arbennig os ydych yn ddiamddiffyn neu os oes gennych unrhyw bryderon am hunan-ynysu.  
O ddydd Gwener 1 Gorffennaf 2022, bydd un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.  Mae hyn yn disodli’r gwasanaethau a ddarparwyd o’r blaen gan bob un o chwe chyngor Gogledd Cymru. 
Mae llinell peiriant ateb Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru ar agor i’r cyhoedd a chaiff ei monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.  Y rhif ffôn yw 01352 703800. 
Cliciwch yma i archebu prawf os oes gennych symptomau COVID-19 neu ffoniwch 119. 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/coronafeirws

Ap COVID-19 y GIG 
Mae’r ap yn rhan o'n rhaglen profi ac olrhain cysylltiadau'r coronafeirws (COVID-19) o'r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.
Mwy o wybodaeth: Ap COVID-19 y GIG | LLYW.CYMRU 

Pàs COVID y GIG 
Llywodraeth Cymru (28/02/22): Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf am Bàs COVID y GIG (28 Chwefror 2022) | LLYW.CYMRU
Sut i gael Pàs COVID y GIG: Cael eich pàs COVID y GIG | LLYW.CYMRU  
Sut i gael eithraid Pàs COVID y GIG : Cael eithraid pàs COVID y GIG | LLYW.CYMRU
Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol: Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol | LLYW.CYMRU

Teithio Rhyngwladol 
Llywodraeth Cymru (14/03/22): Datganiad Ysgrifenedig: Teithio Rhyngwladol (14 Mawrth 2022) | LLYW.CYMRU
Dolenni Llywodraeth Cymru: Rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol: coronafeirws | LLYW.CYMRU
Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol: Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol | LLYW.CYMRU


Data Coronafeirws 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol. 
- Mae adolygiad yr awdurdod lleol o achosion o’r coronafeirws ddwywaith yr wythnos ar gael dan y tab Awdurdod Lleol. 
- Mae data ar gyfer ardaloedd mwy lleol ar gael dan y tab MSOA


BUSNES: 

Llywodraeth Cymru canllawiau coronafeirws: Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU 

Trethi Busnes 
Cysylltwch â ni ar (01492) 576609 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/Trethibusnes

Gyngor i fusnesau 
Tîm Cymorth Busnes Conwy ebost: busnes@conwy.gov.uk neu ewch i Hafan - Conwy Business Centre 
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: Diogelu Cymru yn y Gweithle | Drupal (gov.wales)
Busnes Cymru: Adnodd Canfod Cymorth Busnes Covid-19 | Drupal (gov.wales) 
Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Pecyn Cymorth Busnes Cymru  

Cynllunio, Rheoliadau Adeiladu, Pridiannau Tir Lleol
Ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk 
- Rheoliadau Adeiladu: (01492) 574172 building.control@conwy.gov.uk
- Pridiannau Tir Lleol: (01492) 576094  locallandcharges@conwy.gov.uk

Trwyddedu a Safonau Masnach
Ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau | LLYW.CYMRU Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar Diogelwch bwyd ar gyfer busnesau sy’n dosbarthu bwyd | Asiantaeth Safonau Bwyd (food.gov.uk) a Gwerthu o bell, archebu drwy'r post a dosbarthu | Asiantaeth Safonau Bwyd (food.gov.uk) 


GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn gweithredu, gyda’n partner Crest: Pa gynhwysydd ddylwn i ei ddefnyddio? (conwy.gov.uk)

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn gwithredu, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref  
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: Trefnu apwyntiad yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (conwy.gov.uk)


Coed Pella
Mae gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gael drwy apwyntiad: Coed Pella - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Bodlondeb 
Mae swyddfeydd Bodlondeb ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i Ar-lein (conwy.gov.uk) i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn Democratiaeth Lleol Conwy : Cyfarfodydd, rhaglenni, a chofnodion

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma.  Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: Talu - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan Budd-daliadau a Grantiau - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Treth Y Cyngor
Cysylltwch â ni ar (01492) 576607 neu ewch i'n gwefan yn Treth y Cyngor - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn Apply for or renew a Blue Badge - GOV.UK (www.gov.uk)

Cefnogaeth Bathodynnau Glas
Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais am fathodyn glas, cysylltwch â'r tîm Bathodyn Glas ar 01492 577800 i wneud apwyntiad.

Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru. 
Cofrestru Genedigaethau: Gallwn gofrestru genedigaethau.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525. 
Cofrestru marwolaeth: Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.


CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd 
Mae Tîm Datrysiadau Tai Conwy yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd. 
Rydym hefyd yn gwneud ein holl waith atal digartrefedd arferol i bawb dan fygythiad o ddigartrefedd oherwydd ôl-ddyledion rhent a morgais, wedi derbyn rhybudd, neu wedi cael cais i adael eu cartref. Rydym ni’n annog unrhyw un sy’n cael trafferth gyda thai neu’n wynebu digartrefedd i gysylltu efo ni i dderbyn cyngor a chymorth.
- Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd gysylltu â ni ddydd Llun i ddydd Iau 8.45am-5.15pm a dydd Gwener 8.45am-4.45pm ar 0300 124 0050 neu e-bost at datrysiadautai@conwy.gov.uk  
- Y rhif argyfwng y tu allan i oriau yw 0300 123 3079. 
Ar 14 Mawrth bydd y gwasanaeth ar ddyletswydd yn ailagor i’r cyhoedd yn swyddfeydd Coed Pella drwy apwyntiad yn unig. Defnyddiwch y ddolen yma i drefnu apwyntiad: Apwyntiadau Datrysiadau Tai Conwy

Gofal Cymdeithasol 
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yn unol â chyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru. Byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu’n trefnu apwyntiad wyneb yn wyneb os yw’n ddiogel i wneud hynny.
- Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm). 
- Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned. 
- Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 
I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i Gofal Cymdeithasol a Lles - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwasanaethau Anableddau – Cyfleoedd Dydd a Gwaith 
Er mwyn lleihau’r risg a sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn parhau i weithredu gwasanaeth cyfleoedd dydd a gwaith cyfyngedig i bobl ag anableddau dysgu, a gwasanaeth cyfyngedig mewn perthynas â chlybiau plant ag anableddau. 
Mae nifer yr atgyfeiriadau i’r Gwasanaethau Anabledd wedi cynyddu, ac o ganlyniad mae rhestr aros am Asesiadau Gwaith Cymdeithasol a Therapi Galwedigaethol. Os nad ydych chi’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd, ond yr hoffech chi drafod ailddechrau neu ddilyn darpariaeth arall, mae croeso i chi gysylltu: gweinydduanableddau@conwy.gov.uk neu 01492 575374. 
Rydym yn adolygu'r sefyllfa wrth i ganllawiau’r llywodraeth newid, ac yn gobeithio llacio’r cyfyngiadau ymhellach wrth i’r sefyllfa barhau i wella.

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol 

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed 
Llywodraeth Cymru (diweddarwyd 17/03/22): Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt | LLYW.CYMRU

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: Dod o hyd i help os yw’r coronafeirws wedi effeithio arnoch | LLYW.CYMRU
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

Cymorth ariannol i unigolion 
Llywodraeth Cymru: Cymorth ariannol i unigolion: canllaw byr (COVID-19) | LLYW.CYMRU

Taliadau Hunanynysu
Mae gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu daliad cefnogaeth. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.conwy.gov.uk/hunanynysu 

Gwirfoddoli 
BIPBC: Gwirfoddolwyr Cyhoeddus Brechiadau COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru) 
Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC): CVSC - Hafan


YSGOLION:

Llywodraeth Cymru (05/05/22): Datganiad Ysgrifenedig: Cyngor Iechyd y Cyhoedd i Ysgolion: Coronafeirws (5 Mai 2022) | LLYW.CYMRU

Cludiant Ysgol 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â theithio i’r ysgol/coleg, mae croeso i chi gysylltu â home2school@conwy.gov.uk

Prydau Ysgol am Ddim 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfradd o £19.50 yr wythnos i bob dysgwr cymwys er mwyn iddynt allu cael prydau bwyd am ddim yn ystod gwyliau ysgol hyd at 31 Awst 2022. 
Bydd pob dysgwr cymwys yn derbyn taliad o £19.50 ar ddydd Iau 26 Mai 2022 ar gyfer gwyliau Sulgwyn.

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim wneud cais ar-lein yn: Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn cynnig gwybodaeth i deuluoedd ar ofal plant gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Lleoedd a gynorthwyir a chyllid Argyfwng.
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o ofal ac Addysg Gynnar wedi’u cyfuno i rieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio.
Gofal Plant (Canllawiau a Gwasanaethau): Gofal plant: coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy hefyd yn cynnig Gwybodaeth i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar ystod eang o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk neu ewch i www.conwy.gov.uk/plant  


CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio 
Mae ein meysydd parcio ar agor a bydd yn rhaid talu ac arddangos. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd. Gallwch ddefnyddio eich ffôn i dalu am barcio ym mhob un o’n meysydd parcio neu lefydd parcio ar y stryd. Dim angen arian parod na chysylltiad. Newid hyd eich arhosiad mewn meysydd parcio arhosiad hir. Derbyn neges yn eich atgoffa bod eich amser parcio yn dod i ben. Lawrlwytho’r ap PayByPhone – mae cofrestru am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad i’w gwblhau: https://bit.ly/3jei1IH   
Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill. 

Rhandiroedd
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

  • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
  • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
  • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
  • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
  • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Llwybrau Troed
Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach.  Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd: Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Meysydd Chwarae 
Mae'r rhain ar agor.  Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Dilynwch yr arwyddion i wneud hyn yn brofiad diogel a chyfforddus i bawb.

Amlosgfa a Mynwentydd 
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn yn gallu derbyn uchafswm o 100 o bobl bellach. 
Nid oes cyfyngiad ar nifer y bobl all fod yn bresennol mewn claddedigaeth.

Toiledau Cyhoeddus 
Mae’r mwyafrif o’n toiledau cyhoeddus ar agor.
Mae’r toiledau hyn ar gau ar hyn o bryd: Toiledau Cyhoeddus (conwy.gov.uk)

Parc Eirias 
Mae’r cae 4G awyr agored a’r gampfa berfformiad bellach ar agor. Mae angen archebu ymlaen llaw yn Online Booking (leisurecloud.net) 
Mae trac athletau Parc Eirias ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn Online Booking (leisurecloud.net) Mwy o wybodaeth ar gael yn: Trac Athletau (conwy.gov.uk) 
Mae cyrtiau tennis awyr agored a dan do yng nghanolfan James Alexander Barr ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn Online Booking (leisurecloud.net) Mwy o wybodaeth ar gael yn:  Canolfan Tennis James Alexander Barr (conwy.gov.uk)

Canolfannau Hamdden 
Mae campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau dan do ar agor. 
Archebwch eich sesiynau ar-lein yn Archebwch ar-lein (conwy.gov.uk) 
Cwestiynau Cyffredin yn COVID - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden (conwy.gov.uk) 

Gwasanaethau Llyfrgell 
Mae llyfrgelloedd ar agor, nid oes angen apwyntiad. Mae ein oriau agor ar gael yma a gallwch ein ffonio ar 01492 576139 neu e-bostio llyfrgell@conwy.gov.uk am fanylion.

Canolfannau Croeso 
Mae Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Siopa Victoria, Llandudno ar agor. Mae ar agor 9.30am-1pm a 2pm-5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i llandudnotic@conwy.gov.uk 
Mae Canolfan Groeso Conwy, Muriau Buildings, Conwy ar agor. Mae ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-1pm a 2pm-4pm. Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i conwytic@conwy.gov.uk 
Mae gwybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r ardal ar gael ar ein gwefan: www.dewchigonwy.org.uk 
Mae’r siop ar-lein ar agor (www.siopconwy.cymru), lle mae amrywiaeth o gyhoeddiadau, mapiau a llyfrau cerdded ar werth i’ch helpu chi gynllunio’ch ymweliad yn ogystal â dewis ardderchog o anrhegion, cofroddion a chynnyrch Cymreig. 

Gwasanaeth Ieuenctid - i bobl ifanc 11-25 oed
Ar agor am wybodaeth, cyngor a sesiynau wyneb yn wyneb. Rydym ni'n cynnal system archebu ymlaen llaw ar gyfer prosiectau wedi’u targedu, estyn allan cymunedol, amryw o weithgareddau a theithiau. Mae ein canolfannau ieuenctid ar agor i’w llogi a sesiynau ieuenctid i grwpiau bach. Cysylltwch am fwy o wybodaeth: 01492 575100, e-bost gwasanaethauieuenctid@conwy.gov.uk Facebook, Twitter ac Instagram @GIConwyYS

Theatrau 
Venue Cymru - i weld y rhaglen lawn ewch i www.venuecymru.co.uk. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01492 872000 neu e-bostiwch gwybodaeth@venuecymru.co.uk 
Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn - i weld y rhaglen ewch i www.theatrcolwyn.co.uk 
Gellir prynu tocynnau a thalebau rhodd ar gyfer Venue Cymru a Theatr Colwyn yn nerbynfa Porth Eirias ym Mae Colwyn, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 5pm.   

 

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) Croeso i'r Gwasanaeth InterpretersLive! ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain. - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus CymruHafan - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru) am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content