Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol 01/06/23

Sefyllfa Bresennol 01/06/23


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol 01/06/23

Coronafeirws Covid-19 

Brechlynnau
Bydd y cwrs dau ddos cychwynnol o frechlyn, a gynigiwyd o fis Rhagfyr 2020 i bawb dros bump oed, yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Grwpiau blaenoriaeth: Phigiad Atgyfnerthu COVID-19 Hydref a brechlyn ffliw - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)
Llywodraeth Cymru: Brechlyn: coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwybodaeth Brechlyn COVID-19  
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Brechlyn ffliw a phigiad atgyfnerthu'r hydref COVID-19
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Imiwneiddio a Brechlynnau 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Brechlyn Ffliw
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth am frechlyn COVID-19   

Cael prawf coronafeirws (COVID-19) 
Llywodraeth Cymru: Cael prawf coronafeirws (COVID-19) | LLYW.CYMRU 

Cyngor iechyd
Llywodraeth Cymru: Cyngor iechyd ar gyfer byw gyda coronafeirws 
Llywodraeth Cymru: Canllawiau i bobl sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19 | LLYW.CYMRU

Profi Olrhain Diogelu 
Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, mae'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Rhanbarthol wedi dod i ben ac mae olrhain cysylltiadau cyffredinol wedi dod i ben. 
Mae manylion am brofi am COVID ar gael yn Profi am y Coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 
Os ydych yn sâl ac yn teimlo bod angen cymorth a chyngor ar unwaith cysylltwch â GIG Cymru 111.  
Gweler isod dolenni i'r Datganiad Ysgrifenedig ar gyfer COVID-19 a Chynlluniau Profi Anadlol: Y Gwanwyn a'r Haf: 
Datganiad Ysgrifenedig: Cynlluniau ar gyfer Profion COVID-19 a Phrofion Anadlol: Gwanwyn a Haf 2023 (29 Mawrth 2023) | LLYW.CYMRU


Pàs COVID y GIG 
Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol: Defnyddio Pàs COVID y GIG i deithio’n rhyngwladol | LLYW.CYMRU


Data Coronafeirws 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi data am achosion coronafeirws ledled Cymru yn: Coronafeirws - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru) 


Llinell Gyngor Hawliau Lles 
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed 
Llywodraeth Cymru (diweddarwyd 04/08/22): Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt | LLYW.CYMRU

 

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content