Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 22/09/21

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 22/09/21


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 22/09/21

Coronafeirws Covid-19

Lefel Rhybudd 0
Cyfyngiadau o 7 Awst 2021: Lefel rhybudd 0 | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 
Canllawiau i'r cyhoedd: Lefel rhybudd 0: canllawiau i'r cyhoedd | LLYW.CYMRU 
Canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau: Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau | LLYW.CYMRU 
Cwestiynau cyffredin: Lefel rhybudd 0: cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU  

Brechlynnau 
Mae’n gyflym a'n hawdd i drefnu dos cyntaf neu ail ddos o’r brechlyn COVID ar ddyddiad, amser ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi gan ddefnyddio gwasanaeth trefnu apwyntiad ar-lein Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Os na allwch gael mynediad at y rhyngrwyd i drefnu apwyntiad arlein, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004. 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth am frechlyn COVID-19   
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â'r brechlyn Covid-19  

Prawf Llif Unffordd 
Gallwch eu harchebu a’u cael wedi eu danfon i’ch cartref yn Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau | LLYW.CYMRU 
Hefyd, mae profion llif unffordd ar gael o fferyllfeydd lleol a fannau casglu yn y canolfannau hamdden canlynol: Canolfan Nofio Llandudno; Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno; Canolfan Tenis James Alexander Barr; Canolfan Hamdden Abergele; Hwb yr Hen Ysgol Llanrwst. 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Becynnau Hunan Brawf Llif un Ffordd  
Llywodraeth Cymru: Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 rheolaidd er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu

Cael Prawf Covid-19 (PCR)
Os oes gennych symptomau COVID-19 trefnwch Brawf COVID-19 yn: Trefnwch Brawf COVID-19 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru) 
Rhestr o ganolfannau prawf yng Ngogledd Cymru: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/ 
Crynodeb o'r broses - mae'r crynodeb hwn ar gael mewn sawl iaith 

Profi Olrhain Diogelu 
Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi os ydych wedi profi'n bositif am y coronaferiws neu os cadarnhawyd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd â’r coronafeirws.   Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ar gael i’ch cefnogi drwy’r broses, yn arbennig os ydych yn ddiamddiffyn neu os oes gennych unrhyw bryderon am hunan-ynysu.  
Os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at Ymholiadau-TTP@conwy.gov.uk neu ffoniwch  (01492) 574500 rhwng 9am a 7pm, 7 niwrnod yr wythnos.

Teithio Rhyngwladol 
Dolenni Llywodraeth Cymru: Teithio: coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Data Coronafeirws
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol.

 • Mae adolygiad yr awdurdod lleol o achosion o’r coronafeirws ddwywaith yr wythnos ar gael dan y tab Awdurdod Lleol.
 • Mae data ar gyfer ardaloedd mwy lleol ar gael dan y tab MSOA.

Ap COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr
Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu. Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Bydd yr app yn cefnogi gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â'r system olrhain cyswllt â llaw bresennol. 
Mwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig


BUSNES: 

Trethi Busnes 
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576609 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/Trethibusnes

Gyngor i fusnesau 
Tîm Cymorth Busnes Conwy ebost: busnes@conwy.gov.uk neu ewch i Hafan - Conwy Business Centre 
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle  
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ar gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd ac eiddo agored i’r cyhoedd. 
Busnes Cymru COVID-19 Cymorth i Fusnesau 
Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Pecyn Cymorth Busnes Cymru 

Gorchuddion Wyneb
Canllawiau ar y mesurau i'w cymryd gan gyflogwyr a rheolwyr mangreoedd https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk 
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Manwerthu 
Manwerthwyr - canllawiau coronafeirws: Manwerthwyr: canllawiau coronafeirws | LLYW.CYMRU
Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu: Canllawiau'r gweithle y coronafeirws 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.


Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru.
Cofrestru Genedigaethau: Gallwn gofrestru genedigaethau.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525. 
Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.


GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn gweithredu, gyda’n partner Crest: Pa gynhwysydd ddylwn i ei ddefnyddio? (conwy.gov.uk)

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn gwithredu, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref  
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: Trefnu apwyntiad yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (conwy.gov.uk)


Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i Ar-lein (conwy.gov.uk) i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau ar hyn o bryd. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

Treth Y Cyngor
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576607 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/TrethyCyngor

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge
Ni allwn gynnig asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau newydd ac ail-geisiadau am Fathodynnau Glas ar hyn o bryd. Dim ond dros y ffôn y gallwn gynnal asesiadau, drwy ffonio 01492 577800. 


CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd 
Mae tîm Datrysiadau Tai Conwy yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.   Rydym yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth, i sicrhau fod gan bawb fynediad i lety a’u bod yn gallu aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.  Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn gweithio ychydig yn wahanol, er enghraifft cysylltu dros y ffôn yn hytrach na wyneb yn wyneb.  Rydym yn parhau i weithio gyda’n holl bartneriaid i ddarparu llety a chefnogaeth i sicrhau fod gan bawb fynediad i le diogel i aros. 
Rydym hefyd yn gwneud ein holl waith atal digartrefedd arferol i bawb dan fygythiad o ddigartrefedd oherwydd ôl-ddyledion rhent a morgais, wedi derbyn rhybudd, neu wedi cael cais i adael eu cartref.  Rydym yn annog unrhyw un sy’n cael problemau gyda’u tai i gysylltu â ni am gyngor a chefnogeth. 
• Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd gysylltu â ni ddydd Llun i ddydd Iau 8.45am-5.15pm a dydd Gwener 8.45am-4.45pm ar 0300 124 0050 neu e-bost at datrysiadautai@conwy.gov.uk 
• Y rhif argyfwng y tu allan i oriau yw 0300 123 3079.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  

 • Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm).
 • Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned. 
 • Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 

I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Social-Care-and-Wellbeing.aspx

Gwasanaethau Anableddau – Cyfleoedd Dydd a Gwaith 
Er mwyn lleihau’r risg a sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn parhau i weithredu gwasanaeth cyfleoedd dydd a gwaith cyfyngedig i bobl ag anableddau dysgu, a gwasanaeth cyfyngedig mewn perthynas â chlybiau plant ag anableddau. 
Mae nifer yr atgyfeiriadau i’r Gwasanaethau Anabledd wedi cynyddu, ac o ganlyniad mae rhestr aros am Asesiadau Gwaith Cymdeithasol a Therapi Galwedigaethol. Os nad ydych chi’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd, ond yr hoffech chi drafod ailddechrau neu ddilyn darpariaeth arall, mae croeso i chi gysylltu: mailto:gweinydduanableddau@conwy.gov.uk neu 01492 575374. 
Rydym yn adolygu'r sefyllfa wrth i ganllawiau’r llywodraeth newid, ac yn gobeithio llacio’r cyfyngiadau ymhellach wrth i’r sefyllfa barhau i wella.

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i gwrdd ag anghenion ein preswylwyr yn ystod y cyfnod clo. Ers dechrau’r cyfnod clo, mae sefydliadau eraill wedi sefydlu ffyrdd cadarn o gefnogi pobl yn ystod y pandemig a byddan nhw’n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod y misoedd nesaf. Oherwydd hyn rydym ni rŵan yn gallu caniatáu i’n staff ddychwelyd i’w dyletswyddau arferol, yn hytrach na danfon presgripsiynau neu nôl neges.  Bydd y llinell ffôn yn parhau ar agor er mwyn i ni gyfeirio preswylwyr at y gefnogaeth briodol: (01492) 575544 neu www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed 
Canllaw hawdd ei ddarllen: Canllawiau ar amddiffyn pobl sydd fwyaf tebygol o fynd yn wael iawn o coronafeirws (gwarchod): canllaw hawdd ei ddarllen | LLYW.CYMRU
Canllawiau: Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt | LLYW.CYMRU

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

Taliadau Hunanynysu
Mae gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu daliad cefnogaeth. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.conwy.gov.uk/hunanynysu 
Bydd taliad cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru yn cael ei godi o £500 i £750 (o 7 Awst 2021): https://llyw.cymru/codir-taliad-cymorth-hunanynysu-i-750 
Gallwch gwneud cais yn Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu (conwy.gov.uk) 
Dolen gyswllt i wybodaeth ynghylch cymorth ariannol ar gyfer unigolion: https://llyw.cymru/cymorth-ariannol-i-unigolion


YSGOLION:

Datganiad Llywodraeth Cymru (25/08/21): "Cymerwch y camau sydd eu hangen i gadw dysgwyr yn ddiogel ac yn dysgu" | LLYW.CYMRU

Cludiant Ysgol
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â theithio i’r ysgol/coleg, mae croeso i chi gysylltu â home2school@conwy.gov.uk

Prydau Ysgol am Ddim 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfradd o £19.50 yr wythnos i bob dysgwr cymwys er mwyn iddynt allu cael prydau bwyd am ddim yn ystod gwyliau ysgol blwyddyn ariannol 2021/22. 
Bydd pob dysgwr cymwys yn derbyn taliad o £19.50 ar ddydd Iau 21 Hydref  2021 ar gyfer yr wythnos o wyliau hanner tymor Hydref.  

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim wneud cais ar-lein yn: Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn cynnig gwybodaeth i deuluoedd ar ofal plant gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Lleoedd a gynorthwyir a chyllid Argyfwng.
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o ofal ac Addysg Gynnar wedi’u cyfuno i rieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio.
Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant 
Gofal Plant (Canllawiau a Gwasanaethau): Gofal plant: coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy hefyd yn cynnig Gwybodaeth i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar ystod eang o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk neu ewch i www.conwy.gov.uk/plant  


CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio 
Mae ein meysydd parcio ar agor a bydd yn rhaid talu ac arddangos. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd. Gallwch ddefnyddio eich ffôn i dalu am barcio ym mhob un o’n meysydd parcio neu lefydd parcio ar y stryd. Dim angen arian parod na chysylltiad. Newid hyd eich arhosiad mewn meysydd parcio arhosiad hir. Derbyn neges yn eich atgoffa bod eich amser parcio yn dod i ben. Lawrlwytho’r ap PayByPhone – mae cofrestru am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad i’w gwblhau: https://bit.ly/3jei1IH   
Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill. 

Rhandiroedd
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

 • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
 • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
 • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
 • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
 • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Llwybrau Troed
Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach.  Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Coast-and-Countryside/Public-Rights-of-Way.aspx  

Meysydd Chwarae 
Mae'r rhain ar agor.  Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Dilynwch yr arwyddion i wneud hyn yn brofiad diogel a chyfforddus i bawb.

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn yn gallu derbyn uchafswm o 100 o bobl bellach. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar wisgo gorchuddion wyneb, hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Nid oes cyfyngiad ar nifer y bobl all fod yn bresennol mewn claddedigaeth.

Toiledau Cyhoeddus 
Mae’r mwyafrif o’n toiledau cyhoeddus ar agor.
Mae’r toiledau hyn ar gau ar hyn o bryd: Toiledau Cyhoeddus (conwy.gov.uk)

Gwasanaethau Llyfrgell 
Mae pob llyfrgell ar agor, nid oes angen apwyntiad. Mae ein oriau agor ar gael yma a gallwch ein ffonio ar 01492 576139 neu e-bostio llyfrgell@conwy.gov.uk am fanylion. 
Gallwch hefyd archebu llyfrau drwy’r catalog ar-lein a mae ein Gwasanaeth Ffonio a Chasglu ar gael. Gellir llenwi’r ffurflen ar-lein. neu ein ffonio ar 01492 576139.

Parc Eirias 
Mae’r cae 4G awyr agored a’r gampfa berfformiad bellach ar agor. Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

Mae trac athletau Parc Eirias ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 
Mwy o wybodaeth ar gael yn: Trac Athletau (conwy.gov.uk) 
Mae cyrtiau tennis awyr agored James Alexander Barr ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 
Mwy o wybodaeth ar gael yn:  Canolfan Tennis James Alexander Barr (conwy.gov.uk)

Canolfannau Hamdden 
Mae campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau dan do ar agor. 
Archebwch eich sesiynau ar-lein yn Archebwch ar-lein (conwy.gov.uk) 
Cwestiynau Cyffredin yn COVID - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden (conwy.gov.uk) 

Canolfannau Croeso 
Mae Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Siopa Victoria, Llandudno ar agor.
Mae ar agor 9.30am-1pm a 2pm-5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am-1pm a 2pm-4.30pm ddydd Sul.
Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i llandudnotic@conwy.gov.uk

Mae Canolfan Groeso Conwy, Muriau Buildings, Conwy ar agor.
Mae ar agor 9.30am-1pm a 2pm-5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am-1pm a 2pm- 4.30pm ddydd Sul. 
Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i conwytic@conwy.gov.uk 

Mae gwybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r ardal ar gael ar ein gwefan: www.dewchigonwy.org.uk 
Mae’r siop ar-lein ar agor (www.siopconwy.cymru), lle mae amrywiaeth o gyhoeddiadau, mapiau a llyfrau cerdded ar werth i’ch helpu chi gynllunio’ch ymweliad yn ogystal â dewis ardderchog o anrhegion, cofroddion a chynnyrch Cymreig. 

Gwasanaeth Ieuenctid - i bobl ifanc 11-25 oed
Ar agor am wybodaeth, cyngor a sesiynau wyneb yn wyneb. Rydym ni'n cynnal system archebu ymlaen llaw ar gyfer prosiectau wedi’u targedu, estyn allan cymunedol, amryw o weithgareddau a theithiau. Mae ein canolfannau ieuenctid ar agor i’w llogi a sesiynau ieuenctid i grwpiau bach. Cysylltwch am fwy o wybodaeth: 01492 575100, e-bost gwasanaethauieuenctid@conwy.gov.uk Facebook, Twitter ac Instagram @GIConwyYS

Venue Cymru, Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn 
Mae Venue Cymru ar agor.  I weld y rhaglen yn llawn ewch i www.venuecymru.co.uk ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01492 872000 neu e-bostiwch info@venuecymru.co.uk. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor 10am – 5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, neu tan ddechrau perfformiad gyda’r nos.  
Mae bwyty’r Review ar agor i bobl gael tamaid i fwyta cyn y sioe. Ni fydd y Review yn agored am ginio am y tro. I gadw bwrdd am bryd cyn sioe ffoniwch y Review ar 01492 873641 neu e-bostiwch yreview@venuecymru.co.uk 
Mae Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn bellach ar agor. Nid yw’r bar caffi ond ar agor cyn ffilmiau a sioeau. I weld yr holl fanylion ewch i www.theatrcolwyn.co.uk neu ffoniwch 01492 55 66 77. 
Gellir prynu tocynnau a thalebau rhodd ar gyfer Venue Cymru a Theatr Colwyn yn nerbynfa Porth Eirias ym Mae Colwyn, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 5pm.   

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruhttps://icc.gig.cymru/ am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content