Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Harbwr Conwy - Archwilio cyfrifon y flwyddyn ariannol 2020/2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Harbwr Conwy - Archwilio cyfrifon y flwyddyn ariannol 2020/2021


Summary (optional)
start content

RHODDIR RHYBUDD yn ôl Adran 29 i 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau 21, 22 ac 24 o’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:

  1. O ddydd Gwener 30 Gorffennaf hyd ddydd Iau 26 Awst 2021 yn gynwysedig (ag eithrio dyddiau Sadwrn a Sul), gall unrhyw un wneud cais i'r Cyfarwyddwr Strategol – Cyllid ac Adnoddau, Bodlondeb, Conwy am gael archwilio a gwneud copiau o gyfrifon yr uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31ain Mawrth 2021 a phob llyfr, gweithredoedd, biliau contractau, talebau a derbynebau perthynol. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r cyfyngiadau Covid-19 mae ein prif swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

    I gysylltu â’r Cyfarwyddwr Strategol - Cyllid ac Adnoddau allwch chi e-bostioAccountancy.technical@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 574000 os gwelwch yn dda fel y gallwn wneud trefniadau priodol ar gyfer archwilio.

  2. Ar neu ar ol ddydd Gwener 27 Awst 2021 am 10.00 yb nes y caiff yr archwiliad ei gwblhau, gellir cysylltu ag Archwilydd Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd o Archwilio Cymru yn eu swyddfa yn Abergele neu trwy :

    e-bost, Michelle.Phoenix@audit.wales,

    ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn rhanbarth y cyfrifon, i roi cyfle i’r etholydd neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd a gwrthwynebu unrhyw rai o’r cyfrifon. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad gan, neu ar ran, unrhyw etholydd os na fydd yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw o’r gwrthwynebiad y bwriedir ei wneud a’r rhesymau am hynny. Pan fydd etholydd yn anfon rhybudd i’r Archwilydd bydd raid iddo hefyd anfon copi o’r rhybudd at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i’r cyfeiriad isod.

  3. Gellir cysylltu ag Archwilydd Cyffredinol Cymru Mr Adrian Crompton trwy:

Michelle Phoenix yn Archwilio Cymru,
Uned 5325 Llawr Gwaelod,
Parc Busnes Gogledd Cymru,
Abergele,
Conwy,
LL22 8LJ

neu trwy e-bost, Michelle.Phoenix@audit.wales


Amanda Hughes
Cyfarwyddwr Strategol – Cyllid ac Adnoddau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN
Dyddiedig: 14 Gorffennaf 2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content