Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Archwilio cyfrifon y flwyddyn ariannol 2021/2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Archwilio cyfrifon y flwyddyn ariannol 2021/2022


Summary (optional)
start content

RHODDIR RHYBUDD yn ôl Adran 29 i 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau 21, 22 ac 24 o’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:

  1. O ddydd Llun 8 Awst hyd ddydd Llun 5 Medi 2022 yn gynwysedig (ag eithrio dyddiau Sadwrn a Sul), gall unrhyw un wneud cais i'r Cyfarwyddwr Strategol – Cyllid ac Adnoddau, Bodlondeb, Conwy am gael archwilio a gwneud copiau o gyfrifon yr uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31ain Mawrth 2022 a phob llyfr, gweithredoedd, biliau contractau, talebau a derbynebau perthynol. I gysylltu â’r Cyfarwyddwr Strategol - Cyllid ac Adnoddau allwch chi e-bostio Accountancy.technical@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 574000 os gwelwch yn dda fel y gallwn wneud trefniadau priodol ar gyfer archwilio.
  2. Ar neu ar ol ddydd Mawrth 6 Medi 2022 am 10.00 yb nes y caiff yr archwiliad ei gwblhau, gellir cysylltu ag Archwilydd Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd trwy e-bost, Gareth.Lucey@audit.wales, ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn rhanbarth y cyfrifon, i roi cyfle i’r etholydd neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd a gwrthwynebu unrhyw rai o’r cyfrifon. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad gan, neu ar ran, unrhyw etholydd os na fydd yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw o’r gwrthwynebiad y bwriedir ei wneud a’r rhesymau am hynny. Pan fydd etholydd yn anfon rhybudd i’r Archwilydd bydd raid iddo hefyd anfon copi o’r rhybudd at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i’r cyfeiriad isod.
  3. Gellir cysylltu ag Archwilydd Cyffredinol Cymru Mr Adrian Crompton trwy Gareth Lucey trwy e-bost, Gareth.Lucey@audit.wales

Amanda Hughes
Cyfarwyddwr Strategol – Cyllid ac Adnoddau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy LL30 9GN

Dyddiedig: 25 Gorffennaf 2022

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content