Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Datganiad Cyfrifon 2020/21 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Datganiad Cyfrifon 2020/21 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2021.

Dangosir terfynau amser statudol 2020/21 yn y tabl isod ynghyd â therfynau amser estynedig a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd parhad y pandemig.

EitemDyddiad Cau StatudolDyddiad Cau Estynedig

Datganiad Cyfrifon Drafft

31 Mai 2021

31 Awst 2021

Datganiad Cyfrifon Archwiliedig

31 Gorffennaf 2021

30 Tachwedd 2021


Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 oherwydd effaith Covid19 ar adnoddau staff a gwaith ychwanegol i gwblhau'r cyfrifon eleni, a bydd yn gweithio o fewn y terfynau amser estynedig.

end content