Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cyrsiau Ar-lein am ddim i Breswylwyr Gogledd Cymru - Solihull Approach

Cyrsiau Ar-lein am ddim i Breswylwyr Gogledd Cymru - Solihull Approach


Summary (optional)
start content

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus i’r Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr wedi buddsoddi mewn trwydded amlddefnyddiwr ar gyfer 4 cwrs ar-lein o ansawdd, sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth gan Solihull Approach (sefydliad cenedlaethol y GIG).

  • Deall eich beichiogrwydd, yr esgor, yr enedigaeth a’ch babi
  • Deall eich babi
  • Deall eich plentyn
  • Deall ymennydd eich glasoed

Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer HOLL ddarpar rieni, rhieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr unrhyw blant o’r cyfnod cyn-geni hyd at 18 mlwydd oed.  Mae’r cwrs yn berthnasol i rieni pob plentyn, gan gynnwys y rhai ag anghenion arbennig, awtistiaeth, ADHD ac ati.

Byddem yn eich annog i fanteisio ar y cyfle hwn sydd â therfyn amser. Mae’r cyrsiau AM DDIM i bob preswylydd Gogledd Cymru gyda’r codau mynediad isod.

Mae’r drwydded yn ddilys tan 30 Tachwedd 2022 felly manteisiwch ar yr adnodd ardderchog tra gallwch. Unwaith y byddwch wedi cael mynediad at y cyrsiau trwy ddefnyddio’r cod, bydd gennych fynediad nad yw’n dod i ben.

   Ewch i www.inourplace.co.uk a mewnbynnwch y cod mynediad: NWSOL

Gofynnir i chi greu cyfrif er mwyn i chi allu parhau â’r cwrs o’r pwynt y gwnaethoch ei adael. Yn ogystal, gofynnir i chi wirio bod gennych hawl cyfreithiol i ddefnyddio’r cod mynediad drwy nodi eich cod post.

Bydd yr wybodaeth personol a ddarperir gennych yn aros yn breifat. Bydd eich ymatebion i’r cwestiynau monitro yn ddienw. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw e-byst marchnata. Byddwch yn derbyn e-byst o longyfarch pan fyddwch yn cwblhau modiwl.

Efallai y bydd Solihull Approach yn eich e-bostio o bryd i’w gilydd i roi gwybod i chi am ddiweddariadau i’r cwrs. Rydym yn croesawu eich adborth.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs, ewch i www.inourplace.co.uk

Am ymholiadau technegol, e-bostiwch solihull.approach@heartofengland.nhs.uk
neu ffoniwch 0121 296 4448 o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am–5pm


Am unrhyw cwestiynau lleol cystyllwch yn Cymraeg neu Saesneg i nwsol@wales.nhs.uk

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr (PDF)

Tystebau Rhieni (PDF)

end content