Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mis Hanes LGBT


Summary (optional)
start content

 

lgbt2019-iconYm mis Chwefror bob blwyddyn, mae mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) yn dathlu bywydau a chyflawniadau’r gymuned LGBT. Er bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gydol y flwyddyn, mae'r fenter y mis hwn yn rhoi cyfle arbennig i godi ymwybyddiaeth o achosion LGBT. Mae ymchwil yn dangos bod pobl o gymunedau LGBT yn fwy tebygol o brofi anawsterau iechyd meddwl megis pryder ac iselder ac mewn mwy o berygl o hunan-niweidio, oherwydd y rhagfarn sy’n gysylltiedig â’u hunaniaeth.  Mae nifer yn byw mewn ofn o ddiarddeliad ac erledigaeth.

Gwyddwn hefyd, fod trosedd casineb yn dal i fod yn broblem wirioneddol i’r gymuned LGBT. Mae ystadegau’r Swyddfa Gartref yn dangos bod 11,638 o droseddau casineb (cynnydd o 12%) mewn troseddau casineb cyfeiriadedd rhywiol a throseddau casineb trawsryweddol ar draws Cymru a Lloegr yn ystod 2017/18. Mae’r nifer o droseddau casineb yn erbyn y gymuned hon yng Ngogledd Cymru hefyd yn cynyddu, gyda’r ffigyrau diweddaraf yn dangos cynnydd o 50% mewn troseddau casineb yn erbyn y gymuned LGBT yn y rhanbarth.   

Os ydych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod yn destun trosedd casineb, adroddwch hyn i Gymorth i Ddioddefwyr, sydd â chontract gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer Adrodd am Droseddau Casineb yn Genedlaethol ar radffôn 0300 31 982 neu ar-lein ar Troseddau Casineb Cymru

Drwy gydol mis Chwefror, cynhelir digwyddiadau ar draws y DU i godi ymwybyddiaeth a gwella addysg ar faterion sy'n effeithio'r gymuned LGBT.

Am fwy o wybodaeth am Fis Hanes LGBT, gweler http://www.lgbthistorymonth.org.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content