Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Sialens Ddarllen yr Haf 2021: Arwyr y Byd Gwyllt

Sialens Ddarllen yr Haf 2021: Arwyr y Byd Gwyllt


Summary (optional)
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Sialens Ddarllen yr Haf ar gyfer eleni wedi cyrraedd a bydd yn cael ei lansio’n swyddogol Ddydd Sadwrn Gorffennaf 10fed!
start content

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cyfuno mynediad rhad ac am ddim i lyfrau gyda gweithgareddau creadigol sy’n llawn hwyl yn ystod gwyliau’r haf. Drwy gydol yr Sialens bydd staff llyfrgelloedd yn cefnogi’r plant ac yn eu helpu i ddarganfod awduron a darlunwyr newydd a hefyd byddant yn eu helpu i archwilio ystod eang o wahanol fathau o lyfrau a dulliau o ddarllen.

Sut mae’r Sialens yn gweithio

 • Fe fydd plant yn cofrestru drwy eu llyfrgell leol ac yn derbyn poster casglwr Arwyr y Byd Gwyllt
 • Bydd plant yn gosod nod o ran darllen ac yn benthyg a darllen llyfrau llyfrgell o'u dewis eu hunain yn ystod yr haf, gan gasglu sticeri arbennig i gwblhau eu poster ac eitemau eraill a fydd yn eu hannog ar hyd y daith
 • Fe fydd staff y llyfrgelloedd wrth law i gynghori ac i gynnal gweithgareddau addas i’r teulu.
 • Fe fydd plant a fydd yn cwblhau Sialens Ddarllen yr Haf yn derbyn tystysgrif a medal.

Ar wefan swyddogol y Sialens, arwyrbydgwyllt.org.uk ,mae yna wobrau digidol, fideos awduron, gemau a mwy y gall plant eu mwynhau drwy'r haf.

Mae Llyfrgelloedd Conwy nawr ar agor ar gyfer sesiynau pori (gan gadw at ganllawiau Covid) fel y gall plant a'u teuluoedd ymweld o ddydd Sadwrn Gorffennaf 10 i gofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf.

Os yw’n well gan deuluoedd fe allwn drefnu gwasanaeth Ffonio a Chasglu a bydd staff y llyfrgell yn dewis ystod o lyfrau addas i'w casglu o'r llyfrgell ar amser a gytunwyd, a gallant gynnwys pecyn Sialens Ddarllen yr Haf.

I gyd-fynd â thema sialens eleni rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â Sw Fynydd Cymreig i gyflwyno cyfres o sesiynau amser stori ar ddydd Llun trwy gydol yr haf yn y sw. Bydd y sesiynau hyn ar gael i'w harchebu a rhaid prynu tocyn sw i fynychu'r sesiynau http://welshmountainzoo.org/cy/.

Fel rhan o weithgareddau ‘Haf o Hwyl’ Conwy a ariennir gan Lywodraeth Cymru rydym yn gallu cynnig cyfle i 10 enillydd lwcus gael tocynnau Sw i’r teulu am ddim.

Gellir cynnwys pob plentyn sy'n cofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf yn y raffl wythnosol sydd ar gael am ddim.


Telerau ac amodau’r raffl

O ran gwobrau'r raffl mae’r telerau ac amodau canlynol yn berthnasol:

 • Drwy gael eich cynnwys yn y raffl rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau hyn
 • Mae'r raffl yn cael ei gynnal gan Lyfrgelloedd Conwy
 • Mae'r raffl yma, sydd am ddim, ar agor i rai sydd yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf
 • Mae'n rhad ac am ddim i gymryd rhan yn y raffl wythnosol
 • Bydd y raffl wythnosol yn cael ei gynnal bob dydd Gwener drwy gyfnod y Sialens
 • Bydd yr enillydd yn cael ei dynnu ar hap
 • Hysbysir enillwyr drwy eu dull cyswllt dewisol
 • Dim ond ar gyfer y dyddiadau a nodwyd y mae tocynnau'n ddilys ac ni ellir eu cyfnewid
 • Gellir cymryd rhan yn y raffl o’r dyddiad cofrestru gyda’r Sialens
 • Ni ellir  cyfnewid tocynnau, ni ellir eu trosglwyddo ac ni chynhigir unrhyw ddewisiadau arall mewn arian parod
 • Gellir casglu gwobrau’r gystadleuaeth o'r Llyfrgell lle rydych chi'n aelod

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content