Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Taith Prydain Taith Pyrdain yn dychwelyd i Gymru

Taith Prydain yn dychwelyd i Gymru


Summary (optional)
start content
  • Dau gymal o Daith Prydain i gael eu cynnal yng Nghymru ar 7 ac 8 Medi
  • Sir Gaerfyrddin i gynnal ras y timau yn erbyn y cloc ar Gymal Tri
  • Y tro cyntaf Daith Prydain ar ei ffurf fodern fynd i Geredigion ar Gymal Pedwar
  • Cymal cyffrous yn gorffen ar gopa’r Gogarth wrth i’r ras ddychwelyd i Gonwy

Mae rhagor o fanylion wedi’u datgelu heddiw am yr hyn sy’n argoeli i fod yn rhifyn arbennig o Daith Prydain ym mis Medi.  Cafwyd cadarnhad bod y ras yn dychwelyd i Gymru am ddau gymal ddydd Mawrth 7 a dydd Mercher 8 Medi 2021, yn unol â’r bwriad i symud Cymru i Lefel 0 ar 7 Awst.

Bydd Cymru’n cynnal y cymal hiraf ac, o bosib’, y caletaf yn y ras, o Aberaeron i gopa’r Gogarth uwch ben Llandudno ar gymal pedwar, a bydd hefyd yn cynnal ras y timau yn erbyn y cloc am y tro cyntaf, lle bydd timau gorau’r byd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar lwybr 27.5 cilometr yn Sir Gaerfyrddin.

Ar ôl ei symud i 2021 oherwydd y pandemig COVID-19, bydd ras gymalau fwyaf Prydain yn ei 17eg flynedd (dydd Sul 5-12 Medi) yn cychwyn yng Nghernyw, gan deithio dros 1,320km (820 milltir) cyn gorffen yn Aberdeen, a bydd yr Alban hefyd yn cynnal dau gymal.  Bydd yr holl gyffro’n cael ei ddarlledu’n fyw ar ITV4 yn y DU ac o amgylch y byd.

Bydd y ras yn cael ei chynnal yn ddibynnol ar amodau lleol ac yn unol â’r canllawiau cenedlaethol perthnasol a phrotocolau’r UCI.  Mae’r trefnwyr, SweetSpot, yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a’r holl awdurdodau ar hyd y daith yng Nghymru i sicrhau bod y digwyddiad yn gallu cael ei gynnal yn ddiogel.

Y tro diwethaf i gymal llawn diwethaf o Daith Prydain gael ei gynnal yng Nghymru oedd Medi 2018, pan gynhaliodd Sir Gaerfyrddin ddechrau’r ras, neu’r Grant Départ.  Eleni, mae cymal ras y timau yn erbyn y cloc yn cael ei gynnal am yr ail dro yn unig yn hanes Taith Prydain ar gymal tri (dydd Mawrth, 7 Medi), ac am y tro cyntaf yng Nghymru.

Yng nghymal ras y timau yn erbyn y cloc yn Sir Gaerfyrddin, bydd seiclwyr gorau’r byd yn dilyn llwybr heriol 27.5 cilomedr o hyd, gan ddechrau yn Llandeilo a gorffen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n gartref i dŷ gwydr un-bwa mwyaf y byd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Mae ein huchelgais i Sir Gaerfyrddin ddod yn Ganolbwynt Beicio Cymru yn glir, ac mae cael ein dewis unwaith eto i gynnal cymal o Daith Prydain yn dangos mai ni bellach yw'r prif leoliad ar gyfer beicio yng Nghymru.

“Gyda gweledigaeth a buddsoddiad, rydym yn darparu ar gyfer pobl leol sy'n mwynhau beicio boed ar gyfer hamdden neu wrth deithio, gan ddenu twristiaid i fwynhau ein lleoliadau prydferth a chefnogi ein heconomi, a denu beicwyr gorau'r byd i ddigwyddiadau mawr sy'n cael eu dangos ar y teledu.

“Rydym yn falch iawn o groesawu Taith Prydain am y trydydd tro ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiad y gwyddom sy'n ysbrydoli pobl o bob gallu i fynd ar eu beic.”


Bydd cymal pedwar (dydd Mercher 8 Medi) – cymal mwyaf heriol ras 2021 – yn dod i ben wrth orffen ar gopa’r Gogarth yn Llandudno. Bydd y llwybr 215 cilomedr o hyd yn mynd â’r ras i rannau o Gymru am y tro cyntaf yn hanes y Daith fodern, gan gynnwys Aberaeron – lleoliad cychwyn y cymal – Aberystwyth, Borth a Bermo.  Bydd diweddglo caled y cymal yn mynd heibio i Barc Coedwig Coed y Brenin, trwy Barc Cenedlaethol Eryri ac i fyny tollffordd Marine Drive ar y Gogarth cyn y ddringfa o 1.9km ar gyfartaledd o 9.8% sy’n ymlwybro ochr yn ochr â’r dramffordd enwog at y llinell derfyn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn,

Rydym yn falch iawn o groesawu Taith Prydain i Geredigion eleni. Wrth i’r daith fynd ar hyd yr arfordir gwych o Aberaeron tuag at ogledd y Sir, fe fydd pobl yn gallu profi’r golygfeydd anhygoel gan fod y daith yn cynnwys ardal helaeth.”


Daeth Taith Prydain i’r Gogarth ddiwethaf yn 2014 pan enillodd Mark Renshaw gymal oedd yn gorffen yn Llandudno, ond nid yw’r Daith fodern erioed wedi dringo i’r copa.

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd a Hamdden a’r Dirprwy Arweinydd;

“Cyffrous iawn yw croesawu Taith Prydain yn ôl fis Medi. Ar ôl blwyddyn heb unrhyw ddigwyddiadau mawr yng Nghymru, rydym ni’n edrych ymlaen i weld y diwydiant yn agor eto a pharhau gyda’n huchelgeisiau sydd yn Strategaeth Ddigwyddiadau 2018-2022 i gefnogi ein heconomi, codi ein proffil a chynnig lle deinamig i fyw, gweithio ac ymweld ag o. Fe welwn i chi ar y llinell derfyn!”


Mae manylion am lwybrau ac amserlenni Taith Prydain bellach i’w gweld trwy fynd i tourofbritain.co.uk/stages a bydd rhagor o wybodaeth i rai fydd yn gwylio’r ddau gymal yng Nghymru’n cael ei chyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

Dywedodd Mick Bennett, Cyfarwyddwr Ras Taith Prydain:

“Mae llwybr Taith Prydain eleni wir yn arbennig.  Bydd yn teithio dros ardal ddaearyddol fwy nag erioed o’r blaen a bydd hefyd yn cynnwys llawer o bethau rydym ni wedi bod eisiau eu gwneud ers tro. Ymweld â Chernyw a Swydd Aberdeen, gorffen cymalau ar gopa’r Gogarth ac yng nghysgod ‘Angel y Gogledd’, ailgyflwyno ras y timau yn erbyn y cloc ac ymweld â lleoliadau nodedig a hanesyddol hen a newydd – dwi’n meddwl y bydd y ras eleni’n un i’w chofio. Mae cyfleoedd gwych o hyd i bartneriaid fod yn rhan o’r digwyddiad, felly dewch i ymuno â ni am wythnos fythgofiadwy a dathliad arbennig iawn o Brydain a beicio!”


Mae chwech o dimau o Brydain eisoes wedi’u cadarnhau ar gyfer Taith Prydain, gan gynnwys tîm Prydain Fawr, a bydd y rhestr lawn o 18 o dimau’n cael ei chadarnhau’n ddiweddarach yn y mis.

Wrth i feicio ddod yn fwyfwy poblogaidd ym Mhrydain, a channoedd o filoedd o feicwyr profiadol a newydd yn troi at y ddwy olwyn, mae cyfleoedd partneriaeth ar gael i frandiau sydd eisiau bod yn gysylltiedig â ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain. Mae’r cyfleoedd digyffelyb yma’n amrywio o gefnogaeth ar lefel ranbarthol i gymalau unigol hyd at noddi crysau a theitlau. Ewch i sweetspotgroup.co.uk/sponsorship-opportunities am ragor o wybodaeth. 

 

end content