Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych


Summary (optional)
start content

Pwrpas

Ym mis Ebrill 2016, sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fwrdd statudol, a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae Conwy a Sir Ddinbych wedi defnyddio grym o fewn y Ddeddf i uno eu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn un BGC ar gyfer rhanbarth Conwy a Sir Ddinbych.

Mae'r BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i wella lles eu sir.  Mae hyn yn golygu fel grŵp bod yn rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ardal Conwy a Sir Ddinbych drwy weithio i gyflawni’r 7 nod Lles isod:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru wydn
 • Cymru iachach
 • Cymru fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynol
 • Cymru gyda diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus
 • Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang

Mae gan y BGC bedair prif dasg i ddechrau:

 • Paratoi a chyhoeddi asesiad o gyflwr lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Conwy a Sir Ddinbych.
 • Paratoi a chyhoeddi Cynllun Lles Lleol ar gyfer siroedd Conwy a Dinbych gan gynnwys amcanion lleol a'r camau mae'n bwriadu eu cymryd i'w diwallu.
 • Cymryd pob cam rhesymol i ddiwallu’r amcanion lleol.
 • Paratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n nodi cynnydd y Bwrdd o ran diwallu’r amcanion lleol. 

Egwyddorion

Datblygu cynaliadwy yw prif egwyddor gweithgareddau BGC Conwy a Sir Ddinbych. Mae hyn yn golygu gweithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau fod anghenion presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Aelodau

Ein haelodau statudol ar y bwrdd yw:

Ein partneriaid eraill yw:

Ymgynghori

Mae BGC Conwy a Sir Ddinbych wedi llunio cynllun lles lleol drafft sy’n nodi’r heriau mwyaf sy’n wynebu ein cymunedau ac yn ôl y Bwrdd mae modd gwella’r heriau hyn drwy gydweithio.  Mae’r ymgynghoriad ar gyfer y cynllun lles drafft ar agor.  Os hoffech roi eich barn ar yr ymgynghoriad, gallwch wneud hynny tan 22 Ionawr 2018.

Llenwch yr arolwg ar-lein yma.

 

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ar http://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy