Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Hawliau tramwy cyhoeddus


Summary (optional)
 
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Cyngor Conwy yn gyfrifol am tua 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus sydd wedi eu gwneud o:

  • Lwybrau troed - i ddefnyddwyr ar droed yn unig
  • Llwybrau ceffylau - ar gyfer defnydd marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed.
  • Cilffordd Gyfyngedig - i'w ddefnyddio gan gerbydau heb fod yn fecanyddol a heb bropelor fel ceffyl a chert, marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed.
  • Cilffordd - i'w ddefnyddio gan gerbydau mecanyddol a cherbydau heb fod yn fecanyddol a heb bropelor, marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed. Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiad arferol, rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn a pheidio â chrwydro i ffwrdd o’r llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy cyhoeddus.

  • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
  • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
  • 255 Llangollen a’r Berwyn
  • 264 Dyffryn Clwyd

Am gofnod cywir o'r hawliau tramwy cyhoeddus cysylltwch â ni  i drefnu i weld y Map Swyddogol a'r Datganiad yn ein Swyddfeydd ym Mochdre.

Map Swyddogol a Datganiad

Mae'r Map Swyddogol a’r Datganiad yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a dim ond gan orchymyn cyfreithiol y gellir eu diwygio. Gwneir Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus i greu, gwyro neu ddileu hawl tramwy cyhoeddus o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Gwneir Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981 i ddiwygio'r Map a'r Datganiad gan naill ai, ychwanegu, dileu neu newid statws y llwybrau yn seiliedig ar dystiolaeth.

Gwneir Gorchmynion eraill o dan Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 i gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro lle mae'r gwaith yn cael ei wneud neu ger yr hawl dramwy gyhoeddus neu le y byddai unrhyw ddifrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd.

Tirfeddianwyr a Deiliaid Tir

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal hawl i basio ar hyd hawliau tramwy.

Ar rai achlysuron gall hyn gynnwys cyflwyno hysbysiadau ar dirfeddiannwr / dirfeddianwyr a deiliaid i wneud gwaith i gael gwared ar unrhyw rwystr/rwystrau y gallent fod wedi ei achosi. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â’r tirfeddiannwr/tirfeddianwyr a deiliaid i ddatrys y materion hyn mewn modd amserol.

Gallwn gynnig cyngor ar lwybr o hawl dramwy, trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw faterion, darparu arwyddion a chyfarwyddiadau fel bod defnyddwyr yn cadw at y llwybr cywir, rhoi awdurdod i ac yn darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr ar yr amod eich bod chi'n cytuno i’w cynnal a’u cadw i safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31 (6) Deddf Priffyrdd 1980

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd 2017/18

Cymuned Rhif y llwybrCyfeirnod gridTan bryd y bydd y llwybr ar gauRheswm dros gau’r llwybrCynlluniau
Llanfairtalhaiarn 58 O SH 9148 6966 i SH 9119 6985 Ionawr 2018 Pont ar goll Llanfair Talhaiarn
Trefriw 29 O SH 7676 6286 i SH 7683 6280 Ionawr 2018 Pont ar goll Trefriw
Bro Garmon 103 O SH 8243 5407 i 8310 5327 Ionawr 2018 Pont beryglus   Bro Garmon
Llanfihangel Glyn Myfyr 18 O SH 9917 4932 i 9894 5027,
a rhan o FP 19 o FP 18 i gefn Crown Inn i Garregberfedd yn SH9915 4973
   
Ionawr 2018 Glan afon wedi difetha’r llwybr.
Llwybr wedi cwympo ger y Crown Inn
   
Llanfihangel Glyn Myfyr
Dolgarrog 11/03a (i gyd), 11/03b (rhan)   11/04 (rhan) Llwybr amgen o Taylor Avenue i   fyny llwybr igam-ogam sy’n ailymuno â llwybr 4
    
SH 7686 6741
   
26 Chwefror 2018 Gorsaf Bŵer Dolgarrog 
Cynnal a chadw lein beipiau.
   
Dolgarrog

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy