Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Help ar Gael


Summary (optional)
Mae help ar gael mewn nifer o wahanol lefydd:
start content

Yn aml os ydych yn rhannu problem gyda rhywun, mae'n helpu i weld pethau yn ei wir oleuni, ac efallai mai dyna'r cwbl sydd ei angen. Os oes angen gallai'r unigolyn hwnnw/honno eich helpu i gael help ychwanegol.

  • Eich meddyg neu feddygfa Meddyg Teulu   Gall eich meddyg fod yn ffynhonnell o gyngor a chefnogaeth ddechreuol dda iawn, ac mae'n gallu cael gwasanaethau arbenigol ar eich cyfer.
  • Sefydliadau gwirfoddol, e.e. Canolfannau galw i mewn, MIND, Hafal, Unllais,   Mae sefydliadau gwirfoddol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n amrywio o ganolfannau galw i mewn, cwnsela, cefnogaeth, grwpiau hunangymorth i gyfleoedd addysgol a hyfforddiant.
  • Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol   Gall y gwasanaeth Gofal Cwsmer gynnig cyngor a bydd yn eich atgyfeirio at wasanaeth arall i'ch helpu os yw hynny'n berthnasol.  
  • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol   Mae'r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau statudol a mynediad at weithwyr iechyd meddwl proffesiynol.
  • Llinell Gymorth CALL   Dyma rif ffôn am ddim sydd ar gael 24 awr y dydd lle gallwch siarad yn gyfrinachol gyda rhywun.
  • Galw Iechyd Cymru   Bydd galwad ffôn i Galw Iechyd Cymru yn eich cysylltu â nyrs sy'n gallu eich cynghori ynglŷn â'ch symptomau.
  • Adran Ddamweiniau ac Argyfwng   Gallwch ddewis mynd i'ch adran Ddamweiniau ac Argyfwng leol os ydych yn profi trallod eithafol.
  • Tîm Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Arferol y Gwasanaethau Cymdeithasol Gwasanaeth sydd ar gael y tu allan i oriau swyddfa sy'n gallu eich cynghori neu eich cynorthwyo.
  • Y Samariaid Dyma rif ffôn am ddim sydd ar gael 24 awr y dydd lle gallwch siarad yn gyfrinachol gyda rhywun.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy