Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Mynediad i Wybodaeth Sut mae'r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth

Sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich gwybodaeth


Summary (optional)
Mae'r rhybudd preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn casglu gwybodaeth bersonol.
start content

Mae CBS Conwy wedi ymrwymo i gydymffurfio efo Deddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â'ch hawl i gyfrinachedd a pharch i breifatrwydd. Bydd y cyngor yn sicrhau ei fod yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn gywir a diogel er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol i chi. Bydd y cyngor ond yn defnyddio'r wybodaeth sydd ganddo amdanoch ar gyfer y pwrpas y gwnaethoch ei roi. Hefyd bydd yn casglu cyn lleied â phosibl o wybodaeth er mwyn cyflawni'r pwrpas hwnnw. Pan na fydd bellach angen cadw gwybodaeth amdanoch, ceir gwared arni'n ddiogel.

Pan fydd yn casglu eich gwybodaeth, bydd y cyngor yn rhoi gwybod i chi pam fod angen yr wybodaeth, ar gyfer beth y caiff ei defnyddio ac efo pwy y caiff ei rhannu. Sylwer fodd bynnag, ei bod hi'n ofynnol i'r cyngor ar adegau rannu eich gwybodaeth gyda thrydydd parti, fel asiantaethau i ostwng trosedd neu ymchwilio i dwyll.

Yn benodol, bydd yn defnyddio gwybodaeth amdanoch ar y seiliau canlynol:

  • Ar gyfer bob cam gorfodaeth cyfreithiol, rheoleiddio a thrwyddedu, erlyniadau troseddol ac achosion llys, bydd y cyngor yn defnyddio'r holl wybodaeth sydd ganddo i wneud y swyddogaethau hynny'n effeithiol ac effeithlon. Efallai hefyd bydd angen i'r cyngor rannu eich gwybodaeth bersonol a sensitif efo cynghorau eraill ac asiantaethau partner.
  • Mewn perthynas â gwybodaeth sy'n ymwneud â sefyllfaoedd lle mae arian yn ddyledus i'r cyngor neu mae'r cyngor yn gwneud taliad mewn ymateb i gais am grant, budd-dal tai neu dreth y cyngor, bydd eich gwybodaeth bersonol (heblaw am eich enw, cyfeiriad, dyddiad preswyliaeth etc.) yn cael ei chadw'n ddiogel a'i defnyddio ar gyfer yr ystod pwrpasau hynny (a'r rhesymau a nodwyd uchod).

Trwy brosesu eich data personol fel hyn, gall y cyngor sicrhau ei fod yn gallu:

  • Eich darparu efo lefel well o wasanaeth, gan sicrhau bod yr wybodaeth amdanoch yn gywir ac wedi ei diweddaru
  • Sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n ddoeth ac yn effeithlon
  • Osgoi talu arian i bobl nad oes ganddynt hawl i'w gael
  • Osgoi gorfod gofyn i bobl dalu arian yn ôl pan fydd wedi cael ei dalu iddynt trwy gamgymeriad
  • Gostwng twyll a throsedd yn gyffredinol
  • Mewn perthynas â swyddogaethau eraill y cyngor bydd yn ceisio sicrhau bod eich data personol yn cael ei ddefnyddio'n briodol. Bydd y cyngor bob amser yn ceisio diweddaru ei gofnodion
  • Ni fydd y cyngor yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i unrhyw sefydliad arall oni bai eich bod chi'n gofyn iddo wneud neu fod y gyfraith yn gofyn hynny

Pam fod y cyngor yn casglu a chadw data personol?

Er mwyn gallu darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon mae angen i CBS Conwy gasglu data personol. Efallai bydd angen i'r cyngor hefyd rannu eich data personol efo darparwyr gwasanaethau eraill sydd gyda chontract i weithio ar ei ran. Mae'n rhaid i'r darparwyr hyn gadw eich manylion personol yn ddiogel a'u defnyddio'n unig er mwyn ymateb i'ch cais am wasanaeth.

Menter Twyll Cenedlaethol

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i CBS Conwy ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallai rannu'r wybodaeth a ddarperir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Mae Archwiliwr Cyffredinol Cymru angen i bob awdurdod lleol dan ei bwerau ym mharagraff 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, ddarparu'r wybodaeth sydd ganddynt ar gyfer y pwrpas hwn. Caiff yr wybodaeth ei rhrannu efo Swyddfa Archwilio Cymru/ y Comisiwn Archwilio. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddwn ac i'r perwyl hwn fe allem ddefnyddio'r wybodaeth bersonol yr ydych efallai wedi'i darparu er mwyn atal a chanfod twyll.

Am ragor o wybodaeth am baru data yn CBS Conwy, defnyddio eich data neu wneud cais gwrthrych am wybodaeth ar gyfer copïau o’ch data personol a gedwir gan CBS Conwy, defnyddiwch y manylion cyswllt yn yr adran hon.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy